Organizačné zložky

Laickej verejnosti sú málokedy známe určité nuansy týkajúce sa organizačnej zložky. Základný rozdiel medzi obchodnou spoločnosťou a organizačnou zložkou je ten, že organizačná zložka nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. Nemôže byť účastníkom právneho vzťahu, okrem určitých výnimiek (napr. môže byť zamestnávateľom). Organizačná zložka napríklad nemá základné imanie, všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky robí vedúci organizačnej zložky alebo priamo štatutárny orgán jej „materskej“ spoločnosti. Vo vzťahu organizačnej zložky k daňovým predpisom je organizačná zložka povinná registrovať sa na príslušnom daňovom úrade a svoje príjmy zdaňovať podľa slovenských daňových zákonov.

V rámci našich služieb Vám poskytneme najmä nasledovné služby:

  • založenie organizačnej zložky a zápis do obchodného registra
  • zmeny v organizačnej zložke (napr. zmena vedúceho organizačnej zložky a pod.)
  • zrušenie a výmaz organizačnej zložky z obchodného registra

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584