Zápis do registra partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora sa nezapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) sám. Návrh na zápis do RPVS podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba, ktorou je v zmysle zákona:

  1. advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
  2. zahraničná osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnená osoba podľa prvého bodu, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený svoj podnik alebo svoju organizačnú zložku.

Partner verejného sektora musí s oprávnenou osobou uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS, teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov.  

Návrh na zápis do RPVS sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom elektronického formulára. Návrh na zápis do RPVS musí byť autorizovaný oprávnenou osobou. Samotné registračné konanie je bezplatné.

Prílohami návrhu na zápis do RPVS sú:

  1. verifikačný dokument, týkajúci sa konečného užívateľa výhod, v ktorom oprávnená osoba odôvodní, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod, uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, uvedie zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie, vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu,      
  2. písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorená medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou,
  3. vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora (nie je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby, konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby nie je tá istá fyzická osoba, nemá vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť).   

Prílohy musia byť autorizované oprávnenou osobou. 

Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu. Zápis do RPVS sa vykonáva na neurčitý čas.

* * *

V prípade záujmu o službu registrácie do RPVS nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584