Kto je konečným užívateľom výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

Konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je fyzická osoba podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „AML zákon“).

Podľa AML zákona, konečným užívateľom výhod je:

  1. fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku,
  2. fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, fyzická osoba, ktorá

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

c) ak ide o združenie majetku, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

  1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov.

Uvedený výpočet konečných užívateľov výhod je len príkladmý. Konečným užívateľom výhod teda môžu byť aj iné než vyššie uvedené fyzické osoby.

* * *

V prípade záujmu o službu registrácie do RPVS nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584