Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za správnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v RPVS.  

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do RPVS a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

  1. v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
  2. pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do RPVS,
  3. k 31. decembru kalendárneho roka,
  4. v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu jednorazového plnenia 100.000 eur alebo hodnotu opakujúceho sa plnenia 250.000 eur, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
  5. v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.

Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť. Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.    

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba odôvodní, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod, uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, uvedie zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie, vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba pri každoročnom overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka vždy do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Ak nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, registrujúci orgán uloží

  1. partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10.000 eur do 1.000.000 eur,
  2. osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti, pokutu od 10.000 eur do 100.000 eur; členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej vety spoločne a nerozdielne.

Za zaplatenie pokuty podľa písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v RPVS v čase porušenia povinností. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.

Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe. Ak konečný užívateľ výhod nesplní oznamovaciu povinnosť, registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 eur.

* * *

V prípade záujmu o službu registrácie do RPVS nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584