Zmeny v spoločnosti

V súvislosti so zmenami v obchodnej spoločnosti je potrebné pripraviť množstvo odborne vypracovaných dokumentov. Navyše, táto právna oblasť podlieha častým legislatívnym zmenám a je do značnej miery formálna (v zmysle vyžadovania úradne osvedčených podpisov, množstva osobných a iných údajov a ďalších povinných formálnych náležitostí).

Väčšinu služieb dokážeme poskytnúť online. Vďaka elektronickej komunikácii s úradmi dokážeme ušetriť na súdnych a správnych poplatkoch.

Poskytneme Vám kompletné právne služby súvisiace so zmenami vo Vašej obchodnej spoločnosti, a to najmä:

 • zmena obchodného mena a sídla
 • zmena, zúženie a rozšírenie predmetov podnikania, zrušenie živnosti, doplnenie živnosti
 • odvolanie, menovanie konateľa alebo prokuristu
 • odvolanie, menovanie člena predstavenstva alebo dozornej rady
 • vzdanie sa funkcie člena orgánu spoločnosti
 • zmena údajov o osobe konateľa, prokuristu, spoločníka, člena predstavenstva, dozornej rady
 • prevod obchodného podielu, prevod akcií
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti
 • vylúčenie spoločníka, zrušenie účasti spoločníka na spoločnosti
 • zmena právnej formy
 • zmena konečného užívateľa výhod

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584