Skončenie podnikania

Pomôžeme Vám s výberom správneho spôsobu ukončenia podnikania.

Likvidácia je spôsob ukončenia podnikania v prípade, ak majetok firmy prevyšuje záväzky. Naše právne služby v procese likvidácie zahŕňajú:

  • konzultácie
  • prípravu dokumentov k zrušeniu spoločnosti a k jej vstupu do likvidácie, vrátane podania návrhu na zápis likvidácie do obchodného registra
  • koncipovanie oznámenia o vstupe do likvidácie spolu s výzvou na prihlásenie pohľadávok v Obchodnom vestníku
  • prípravu konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
  • prípravu dokumentácie ku skončeniu likvidácie, vrátane podania návrhu na výmaz z obchodného registra

Konkurz narozdiel od likvidácie môže byť aktuálny v prípade, ak záväzky spoločnosti sú vyššie než jej majetok. Návrh na začatie konkurzného konania spoločnosti musí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku. To znamená, že buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti. V tejto oblasti poskytujeme nasledovné právne služby.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je tiež jedným zo spôsobov, ako ukončiť činnosť spoločnosti. Ak máte viac menších firiem a chcete ich spojiť do jednej a minimalizovať administratívu a fixné náklady spojené s ich prevádzkou, zlúčenie alebo splynutie môže byť ideálnym riešením. Opačná situácia nastáva v prípade, ak chcete jednu spoločnosť rozdeliť na viac spoločností, napríklad ak chcete aby každá z nich vykonávala iný predmet podnikania samostatne pod vlastnou hlavičkou.

Zrušenie spoločnosti súdom ex offo môže nastať na základe návrhu alebo aj bez neho z iniciatívy samotného registrového súdu.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584