Pracovné právo

Pracovnoprávne poradenstvo poskytujeme ako zamestnancom tak aj zamestnávateľom.

V oblasti pracovného práva Vám poskytneme poradenstvo najmä pri:

  • koncipovaní právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, manažérska zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, skončenie pracovného pomeru výpoveďou, dohoda o skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a pod.
  • hromadnom prepúšťaní zamestnancov
  • zastupovaní v konaní pred súdom v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
  • príprave pracovného poriadku a iných vnútorných predpisov (napr. etický kódex)
  • agentúrnom zamestnávaní a pri vysielaní zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom
  • zabezpečení ochrany osobných údajov podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v oblasti pracovného práva
  • zastupovaní v konaní pred inšpektorátom práce

Rovnako tak Vám poradíme pri záležitostiach týkajúcich sa prekážok v práci, náhrady škody v pracovnom práve a ďalších otázkach.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584