Ochranné známky

Poradíme Vám, aký druh ochrannej známky registrovať (slovná / obrazová / kombinovaná / resp. iná) a tiež pre akú oblasť ochrannú známku registrovať (národná/európska/medzinárodná). Pomôžeme Vám s výberom tried tovarov a služieb, ktoré bude ochranná známka chrániť. Predtým ako vypracujeme a podáme prihlášku ochrannej známky na príslušný úrad priemyselného vlastníctva, na základe Vašej žiadosti vykonáme rešerš už zapísaných ochranných známok, ktoré by mohli byť podobné, alebo zhodné so známkou, ktorú chcete registrovať. Vypracujeme prihlášku ochrannej známky a jej podanie na príslušný úrad priemyselného vlastníctva. Zastúpime Vás v konaní o zápis ochrannej známky pred príslušným úradom a v prípade námietok konkurencie Vám poskytneme právne poradenstvo vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie.

V prípade, ak Vaša konkurencia chce začať používať označenie podobné Vašej ochrannej známke, pripravíme a podáme námietky voči prihláške ochrannej známky na úrad priemyselného vlastníctva a zastúpime Vás v tomto konaní. V prípade, ak niekto používa označenie alebo už zapísanú ochrannú známku podobnú tej Vašej, pripravíme návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na neplatnosť ochrannej známky na úrad priemyselného vlastníctva a zastúpime Vás v tomto konaní.

Ak niekto zasiahne do Vašich práv z ochrannej známky, pomôžeme Vám s nárokom na súdnu ochranu tak, aby toto porušovanie alebo ohrozovanie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené. Ak Vám bola zásahom do práv vyplývajúcich z ochrannej známky spôsobená škoda, budeme pre Vás vymáhať právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak Vám bola spôsobená nemajetková ujma, budeme Vás zastupovať pri uplatňovaní práva na primerané zadosťučinenie (aj v peniazoch).

Nakoľko má strana v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva (okrem určitých výnimiek) povinnosť byť zastúpená advokátom, môžete nás v tejto veci kedykoľvek kontaktovať.

V rámci našich služieb pre Vás zabezpečíme tiež:

  • obnovu platnosti ochrannej známky
  • zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu ochrannej známky na iného majiteľa
  • zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok
  • zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy, úpravu v ochrannej známke
  • zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra
  • zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra

Poskytneme Vám poradenstvo a zastúpenie nielen pri národnej ochrannej známke, ale taktiež pri európskej ochrannej známke a medzinárodnej ochrannej známke.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584