Občianske právo

Vyhotovíme pre Vás alebo spripomienkujeme akýkoľvek typ občianskoprávnej zmluvy (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, a pod.). Zastúpime Vás alebo Vás budeme sprevádzať a asistovať Vám pri rokovaniach o uzavretí zmluvy.

Pre našich klientov riešime v rámci občianskeho práva tiež otázky ako:

  • ochrana osobnosti a dobrého mena fyzickej osoby, ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby
  • podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a jeho vyporiadanie
  • záložné právo, vecné bremeno a zádržné právo
  • zodpovednosť za škodu a náhrada škody, bezdôvodné obohatenie a jeho vydanie
  • zodpovednosť za vady
  • postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku
  • zabezpečenie záväzkov (zmluvná pokuta, ručenie, záložné právo, uznanie dlhu a iné)
  • započítanie záväzkov, dohoda o urovnaní
  • a mnohé ďalšie.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584