Konkurz a reštrukturalizácia

V tejto právnej oblasti poskytujeme nasledovné právne služby:

  • koncipujeme dokumentáciu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (napr. návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie, incidenčná žaloba a pod.)
  • zastupujeme dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
  • prihlasujeme pohľadávky veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupujeme veriteľov na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
  • poskytujeme poradenstvo a analýzy v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizáciách

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584