Zmena údajov partnera verejného sektora

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v RPVS a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do RPVS  verifikačný dokument.

Ak sa oprávnená osoba zapísaná v RPVS dozvie o zmene údajov, týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo zmene konečného užívateľa výhod, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do RPVS podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba.

Ak nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, registrujúci orgán uloží

  1. partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10.000 eur do 1.000.000 eur,
  2. osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti, pokutu od 10.000 eur do 100.000 eur; členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej vety spoločne a nerozdielne.

Za zaplatenie pokuty podľa písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v RPVS v čase porušenia povinností. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.

* * *

V prípade záujmu o službu registrácie do RPVS nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584