Sankcie za porušenie zákona o registri partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) upravuje povinnosti partnera verejného sektora, oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod. Porušenie povinností zakladá vznik zodpovednostných vzťahov. Pre prípady porušenia povinností partnera verejného sektora, oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod stanovuje zákon viaceré druhy sankcií, ktorými sú pokuta, výmaz z RPVS, diskvalifikácia zo zápisu do RPVS.

Pokuta môže byť uložená:

  1. partnerovi verejného sektora,
  2. osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora,
  3. konečnému užívateľovi výhod,  
  4. oprávnenej osobe.

Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch alebo ak nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo alebo sa poruší zákaz týkajúci sa vylúčenia oprávnenej osoby, registrujúci orgán uloží

  1. partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10.000 eur do 1.000.000 eur,
  2. osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti, pokutu od 10.000 eur do 100.000 eur; členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej vety spoločne a nerozdielne.

Za zaplatenie pokuty podľa písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v RPVS v čase porušenia povinností. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.

Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10.000 do 100.000 eur, ak poruší zákaz týkajúci sa vylúčenia oprávnenej osoby.

Registrujúci orgán uloží pokutu do 10.000 eur konečnému užívateľovi výhod, ak si nesplní povinnosť oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod do 15 dní, odkedy sa dozvedel o tejto skutočnosti.   

Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra.

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo za porušenie zákazu týkajúceho sa vylúčenia oprávnenej osoby a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.

Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný počas dvoch rokov od výmazu. Rozhodnutie o výmaze je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Vylúčenou osobou je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, ktorý bol vymazaný z RPVS z dôvodu porušenia povinností podľa zákona. Štatutár dotknutej právnickej osoby je na tri roky automaticky vymazaný zo všetkých obchodných spoločností a zároveň počas týchto troch rokov nemôže byť ako štatutárny orgán zapísaný do obchodného registra

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze partnera verejného sektora počas trvania zmluvy vzniká účastníkovi zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného alebo poskytuje majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, právo odstúpiť od zmluvy.

* * *

V prípade záujmu o službu registrácie do RPVS nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584