Kto má povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora, konečných užívateľoch výhod partnerov verejného sektora  a oprávnených osobách, ktoré vykonali zápis do RPVS.   

Povinnosť zapísať sa do RPVS má fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  1. prijíma finančné prostriedky od štátu alebo samosprávy (napr. zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, verejného podniku alebo zdravotnej poisťovne),
  2. prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, verejného podniku alebo zdravotnej poisťovne,
  3. uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní),
  4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  5. povinne sa zapisuje do RPVS podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou),
  6. nadobudla pohľadávku alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku,
  7. priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa bodu 1. – 4. tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou, na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok.

Povinnosť zápisu do RPVS je viazaná na prekročenie zákonom stanovenej hodnoty plnenia. Partnerom verejného sektora podľa bodu 1.-4., 6. a 7. nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje 100.000 eur. Partnerom verejného sektora ďalej nie je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorých celková hodnota neprevyšuje 250.000 eur po dobu trvania zmluvy. Tieto finančné limity sa posudzujú bez DPH.  

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby-nepodnikatelia, fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora za predpokladu, že požiadajú o zápis (napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy). Dobrovoľne zapísané osoby majú po zápise do RPVS povinnosti partnera verejného sektora.

* * *

V prípade záujmu o službu registrácie do RPVS nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584