Ak máte dlžníka, ktorý naďalej podniká, nemá dlhy na sociálnom, zdravotnom poistení či daniach (čo je možné overiť napr. cez finstat.sk), tak v prípade pohľadávok nie starších ako 90 dní odporúčame ísť najskôr cestou ich mimosúdneho vymáhania. Pripravíme pod našou hlavičkou predžalobnú výzvu na zaplatenie, ktorú pošleme dlžníkovi. Táto má väčšinou vyššiu relevanciu než výzva, ktorú by ste pripravili sami bez advokáta. Dlžníka upozorníme na to, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote pristúpime k súdnemu vymáhaniu pohľadávky.

Súdne vymáhanie pohľadávok má niekoľko alternatív, s výberom tej správnej Vám pomôžeme. Buď pôjdeme cestou návrhu na súd v upomínacom konaní so zníženým súdnym poplatkom alebo (v komplikovanejších prípadoch) podáme na súd žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu. V tých najzložitejších prípadoch (najmä v prípadoch náhrady škody, kde je dokazovanie komplikovanejšie) podáme klasickú žalobu na príslušný súd. Budeme Vás zastupovať počas celého súdneho konania a informovať Vás o jeho priebehu a jednotlivých úkonoch súdu a dlžníka.

Po úspešnom dosiahnutí právoplatného a vykonateľného rozhodnutia pre Vás zabezpečíme vymáhanie Vašej pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora a budeme Vás zastupovať v exekučnom konaní.

Ak bude vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné postupovať aj trestnoprávnou cestou, pripravíme príslušné podania (najmä trestné oznámenia) pre orgány činné v trestnom konaní. V prípade, ak sa Váš dlžník dostane do konkurzu alebo reštrukturalizácie, zabezpečíme prihlásenie Vašich pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie a budeme Vás zastupovať v týchto konaniach.