V prípade, ak to situácia umožňuje, dávame prednosť mimosúdnemu riešeniu spornej veci. Ak nie je mimosúdne urovnanie možné, naša kancelária poskytuje klientom zastupovanie pred súdmi na celom území Slovenskej republiky. Prevzatiu zastupovania predchádza stretnutie alebo online konzultácia s klientom a analýza daného prípadu. Klientovi, či už v pozícii žalobcu alebo žalovaného, poskytneme náš právny názor na danú vec a navrhneme ďalší postup vo veci. Zastupovanie zabezpečujeme v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych konaniach. Zastupovanie pred súdom poskytujeme aj v nesporových konaniach. Rovnako tak poskytujeme zastupovanie aj pred rozhodcovským súdom v rozhodcovskom konaní.